Gestió Documental

Ara el Gesta disposa d’una nova pantalla per la gestió documental, et permet visualitzar els documents adjuntats a comandes, albarans, clients, proveïdors…

La pantalla està situada a Configuració => Taules Bàsiques => Gestió Documental

GD

 

També es pot organitzar en carpetes i arrossegar (DragDrop) múltiples arxius a la vegada. Aquesta nova opció et permet crear una carpeta nova o elegir una carpeta ja existent on col·locar el fitxer.

S’ha tret la limitació de poder arrossegar només un fitxer a la vegada.

dradro

 

Generar Bons automàticament

Amb aquesta nova opció ja és possible realitzar i gestionar bons de compra, o bons de promocions automàticament.

És podran visualitzar a la pantalla de bons de promoció juntament amb els altres creats manualment.

albCobroCaixa

 

Bons de promoció

Des d’aquesta pantalla es pot consultar el bons generats, generar nous bons, enviar emails i SMS. Es podent generar el bons a partir dels albarans seleccionats. Aquesta nova opció també et permet enviar email o SMS per avisar de la promoció.

Des del Gesta TPV també es detecta l’existència dels bonos i s’apliquen.

pantallaBonTPV

Amortitzacions Compta

Nou mòdul d’amortitzacions pel Compta, es poden crear fitxes d’amortització per poder portar control del qual tenim amortitzat i del que queda pendent, generar assentaments d’amortització de manera automàtica, exportar la fitxa d’amortització a Excel per realitzar estudis i treballar les dades sense que afecti la fitxa d’amortització original.

img_5536388626645