PROGRAMA KIT CONSULTING COFINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILENCIA

Kit Consulting: Serveis d’assessorament

Trieu els serveis d’assessorament  del Programa Kit Consulting que millor s’adaptin a les necessitats del vostre negoci. A la secció de ‘Categories de serveis d’assessorament’, podreu consultar en què consisteix cadascun.

Recordeu que per accedir a alguns serveis d’assessorament haureu d’haver completat primer el servei bàsic corresponent.

Seleccioneu un o més serveis per fer un pas més en la digitalització del vostre negoci!

Període d’execució: fins a 31/12/2024

Categories

El principal objectiu d’aquest servei és dotar-te d’un pla d’intel·ligència artificial adaptat a les necessitats de les pimes. Coneixeràs la inversió requerida i les mesures necessàries per a la seva adopció. A més, el teu aprenentatge es prioritzarà en tècniques d’intel·ligència artificial. També es realitzarà un cas dús adaptat a la teva pime.

Tipologia d’assessorament

Bàsic

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir la implementació correcta del pla d’intel·ligència artificial:

 • Identificació de conjunts de dades rellevants per a la implementació d’algorismes d’IA, així podràs tenir una millor comprensió de la informació de la teva pime.
 • Assessorar-te per a la creació de protocols de governança de dades amb normatives d’IA, garantint-ne la validesa i la veracitat quan apliqui la IA.
 • Analitzar eines de IA per a la gestió de dades, fent recomanacions basades en la realitat i la capacitat d’inversió de la teva pime.
 • Orientar-te sobre com les tècniques d’IA poden derivar informació valuosa a partir de les dades existents per impulsar la presa de decisions estratègiques.
 • Capacitar-te en l’ús estratègic de les tècniques d’IA en el maneig de dades.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci, relacionat amb l’aplicació de la intel·ligència artificial.

Import de l’ajuda

 • 10 < 50 empleats : 6.000€
 • 50 < 100 empleats: 6.000€
 • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la documentació tècnica corresponent i els resultats obtinguts, d’acord amb el que estableix l’article 31.6a d’aquesta ordre.

El principal objectiu d’aquest servei és dotar-vos d’un pla d’anàlisi de dades bàsic adaptat a les necessitats de la vostra pime. Coneixeràs la inversió requerida i les mesures necessàries per a la seva adopció. A més, es prioritzarà el teu aprenentatge en processos per a l’extracció i l’anàlisi de dades

Tipologia d’assessorament

Bàsic

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir la implementació correcta del pla d’anàlisi de dades bàsic:

 • Identificar les dades de la teva pime que millorin l’enteniment de la informació disponible.
 • Analitzar les diferents opcions d’eines d’intel·ligència artificial per a explotar i visualitzar les dades, recomanant la que millor s’adapti a la situació actual de la pime i la inversió necessària per a la seva adopció.
 • Establir informació de valor a partir del tractat de dades amb algorismes d’intel·ligència artificial.
 • Assessorar-te sobre l’explotació de dades a través de l’eina triada.
 • Opcionalment, podrà assessorar-te sobre els processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada d’acord amb les especificacions UNE 0077 “Govern de la dada”, UNE 0078 “Gestió de la Dada” i UNE 0079 “Gestió de la qualitat de la dada”.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci en anàlisi de dades (nivell bàsic).
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de l’anàlisi de dades.

Import de l’ajuda

 • 10 < 50 empleats : 6.000€
 • 50 < 100 empleats: 6.000€
 • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la documentació tècnica corresponent i els resultats obtinguts, d’acord amb el que estableix l’article 31.6a d’aquesta ordre.

Si ja compteu amb un sistema d’anàlisi de dades bàsic, el principal objectiu d’aquest servei és aportar-vos un pla d’anàlisi més avançat a adaptat a les necessitats de la vostra pime. En aquest pla es determinarà la inversió i les mesures necessàries perquè puguis establir un sistema avançat d’anàlisi de dades a la teva pime, prioritzant l’establiment, la millora, l’automatització i l’aprenentatge de processos per a extracció i anàlisi de dades .

Tipologia d’assessorament

Avançat

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir la implementació correcta del pla d’anàlisi de dades avançat:

 • Identificar les dades de la teva pime, obtenir-ne la valoració i avaluar-ne l’ús en conjunció amb altres fonts.
 • Generar i obtenir informació de valor a partir del tractat de dades amb algorismes d’intel·ligència artificial per millorar la presa de decisions basades en dades.
 • Proporcionar-te assessorament per a la comprensió de les dades de la teva pime i el maneig d’eines de gestió de les dades.
 • Opcionalment, podrà assessorar-te sobre l’avaluació de la capacitat dels processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada seguint l’especificació UNE 0080 de Guia d’avaluació del Govern, Gestió i Gestió de la Qualitat de la Dada i l’especificació UNE 0081 ” Guia d’avaluació de la qualitat de dades”.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a la pime utilitzant tècniques d’intel·ligència artificial, en anàlisi de dades (nivell avançat).
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de l’anàlisi de dades avançat.

Import de l’ajuda

 • 10 < 50 empleats : 6.000€
 • 50 < 100 empleats: 6.000€
 • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la documentació tècnica corresponent i els resultats obtinguts, d’acord amb el que estableix l’article 31.6a d’aquesta ordre.

El principal objectiu d’aquest servei és establir la inversió necessària i les tècniques de màrqueting digital, incloent-hi l’aprofitament de tecnologies d’intel·ligència artificial, per millorar el rendiment de les vendes en línia, i fer un cas d’ús adaptat a l’àrea de vendes digitals de la teva pime.

Tipologia d’assessorament

Bàsic

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir la correcta implementació del pla de millora de les vendes digitals:

 • Analitzar la situació actual de la teva pime en vendes digitals, posicionament a RRSS i presència a internet.
 • Conscienciar els teus empleats sobre la importància i les tècniques de venda en línia i màrqueting digital.
 • Definir una estratègia de vendes en línia i presència digital (RRSS, posicionament en motors de cerca, Google Analytics, etc.) a mitjà i llarg termini, utilitzant models predictius basats en IA.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a la pime utilitzant les tècniques apropiades d’intel·ligència artificial, a l’àrea de vendes digitals.
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de les vendes digitals.

Import de l’ajuda

 • 10 < 50 empleats : 6.000€
 • 50 < 100 empleats: 6.000€
 • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la documentació tècnica corresponent i els resultats obtinguts, d’acord amb el que estableix l’article 31.6a d’aquesta ordre.

L’objectiu principal d’aquest servei és identificar les àrees de millora i optimització en els processos empresarials actuals de la vostra pime, així com la definició d’un pla personalitzat de millora de processos en àrees clau. En lloc d’un procés empresarial, aquest servei d’assessorament es pot orientar a optimitzar algun dels processos de producció o fabricació. En qualsevol dels dos casos, es farà ús de tècniques relacionades amb la intel·ligència artificial, i s’hi inclou la realització d’un cas d’ús adaptat al negoci.

Tipologia d’assessorament

Bàsic

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir la correcta implementació de les millores en els processos de negoci o de producció:

 • Comprendre les metes estratègiques, punts clau i objectius de la teva pime i alinear-les amb enfocament en la digitalització, ús de la intel·ligència artificial i millora dels processos empresarials (o, si escau, procés de fabricació seleccionat).
 • Analitzar els processos empresarials que duu a terme actualment, per identificar possibles millores. En el cas dels processos productius, es realitzarà una anàlisi del procés de fabricació seleccionat, identificant àrees d’oportunitat per a l’eficiència, la qualitat i la millora contínua.
 • Comunicar de manera efectiva als empleats de la teva pime la rellevància estratègica de la digitalització de processos, destacant com això no només optimitza el treball diari, sinó també enforteix la competitivitat.
 • Proporcionar assessorament especialitzat en eines de gestió de processos de negoci i d’intel·ligència artificial, abastant des de vendes i recursos humans fins a la gestió de projectes, i destacant solucions específiques per millorar l’eficiència i la qualitat. Si, al seu lloc, s’ha optat per un procés de fabricació, es proporcionarà assessorament en eines i tecnologia per optimitzar i automatitzar aquest procés productiu.
 • Desenvolupar i executar un cas dús adaptat au pime, utilitzant les tècniques apropiades, per a loptimització dun procés de negoci o, si escau, procés de fabricació.
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l’àmbit dels processos de negoci o, si escau, processos de producció.

Import de lajuda

 • 10 < 50 empleats : 6.000€
 • 50 < 100 empleats: 6.000€
 • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la documentació tècnica corresponent i els resultats obtinguts, d’acord amb el que estableix l’article 31.6a d’aquesta ordre.

El principal objectiu d’aquest servei és dotar-te d’un pla d’estratègia de negoci per millorar el posicionament competitiu de les pimes. Aquest pla recollirà la inversió necessària i les eines adequades, a més aprofitarà les tecnologies d’intel·ligència artificial per millorar la capacitat d’anàlisi. També es realitzarà un cas d’ús adaptat a millorar el teu rendiment i estratègia identificant necessitats i bretxes, així com les oportunitats per millorar la teva situació en relació amb la teva competència.

Tipologia d’assessorament

Bàsic

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir la millora correcta de l’estratègia i el rendiment de la vostra pime:

 • Analitzar la vostra situació actual en intel·ligència de negoci per avaluar necessitats, identificar bretxes en l’ús de tecnologies d’intel·ligència de negoci i detectar oportunitats de millora.
 • Plantejar recomanacions per desenvolupar habilitats analítiques i fomentar una cultura de presa de decisions basada en el tractament de dades amb algorismes d’intel·ligència artificial a l’escenari competitiu actual.
 • Assessorar-te en la incorporació de tècniques i eines avançades d’aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial i mineria de dades, entenent les especificitats de la teva pime i alineant-les als objectius del negoci.
 • Definir al teu costat una estratègia a mitjà i llarg termini per a la implementació i optimització de la intel·ligència de negoci basada en millorar el rendiment.
 • Disseny i execució d‟un cas d‟ús que demostri l‟efectivitat de les tècniques d‟anàlisi de la competència per millorar l‟estratègia i el rendiment del negoci.
 • Identificació d’oportunitats o possibles usos de la IA en l’àmbit de l’estratègia i el rendiment de negoci.

Import de l’ajuda

 • 10 < 50 empleats : 6.000€
 • 50 < 100 empleats: 6.000€
 • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la documentació tècnica corresponent i els resultats obtinguts, d’acord amb el que estableix l’article 31.6a d’aquesta ordre.

El principal objectiu d’aquest servei és dotar-te d’un pla bàsic de ciberseguretat adaptat a les necessitats específiques de les pimes. També, de fer un cas d’ús adaptat . Es busca aplicar la documentació bàsica del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) segons ISO 27001 i ENS (categoria mitjana-alta)

Tipologia d’assessorament

Bàsic

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir el desenvolupament correcte del teu pla bàsic de ciberseguretat, el servei realitzat et permetrà:

 • Conèixer la situació actual de la teva pime davant de riscos, identificant els actius i dades més valuoses per a la teva activitat.
 • Garantir la continuïtat de la teva pime davant de possibles incidents de seguretat, minimitzant el risc d’interrupcions a l’activitat empresarial.
 • Elaborar i proporcionar un pla de resposta detallat davant de bretxes de seguretat, definint protocols i actuacions específiques en cas de ciberatac.
 • Definir i establir al teu costat una estratègia de ciberseguretat personalitzada a curt i mitjà termini.
 • Complir les regulacions i els estàndards de seguretat relacionats amb la protecció de dades i la seguretat de la informació.
 • Preparar la documentació bàsica per a la implantació d’un SGSI (ISO27001 i ENS media-alta) per a un servei core ofert a clients o AAPP.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a la pime utilitzant les tècniques apropiades, a l’àrea de ciberseguretat.
 • Identificar les oportunitats o els possibles usos de la IA en l’àmbit de la ciberseguretat.

Import de l’ajuda

 • 10 < 50 empleats : 6.000€
 • 50 < 100 empleats: 6.000€
 • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la documentació tècnica corresponent i els resultats obtinguts, d’acord amb el que estableix l’article 31.6a d’aquesta ordre.

Podràs sol·licitar aquest Servei d’Assessorament si ja comptes amb una protecció de seguretat bàsica i un pla de ciberseguretat, però vols conèixer sistemes de protecció més avançats.

Tipologia d’assessorament

Avançat

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir el desenvolupament correcte del teu pla avançat de ciberseguretat, el servei realitzat et permetrà:

 • Analitzar i realitzar proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats la teva pime coneixent l’entorn tecnològic i operatiu on et desenvolupes.
 • Implantar procediments i eines de ciberseguretat per a la gestió diària de la teva pime. D’aquesta manera podràs prevenir amenaces, detectar-les i respondre-hi.
 • Protegir de manera proactiva la teva pime contraatacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d’amenaces.
 • Conscienciar els empleats de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat i la gestió de riscos.
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA a l’àmbit de la ciberseguretat.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a la pime utilitzant les tècniques apropiades, a l’àrea de ciberseguretat.

Import de l’ajuda

 • 10 < 50 empleats : 6.000€
 • 50 < 100 empleats: 6.000€
 • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la documentació tècnica corresponent i els resultats obtinguts, d’acord amb el que estableix l’article 31.6a d’aquesta ordre.

Si ja comptes amb una protecció de seguretat bàsica, un pla adaptat i l’estructura documental bàsica de SGSI, el principal objectiu d’aquest servei és ajudar-te amb la implementació de sistemes de protecció avançada, aprofitant les capacitats de la intel·ligència artificial i preparar-te per presentar el teu SGSI a la certificació.

Tipologia d’assessorament

Avançat

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir el desenvolupament correcte del teu pla avançat de ciberseguretat, el servei realitzat et permetrà:

 • Analitzar i realitzar proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats la teva pime coneixent l’entorn tecnològic i operatiu on et desenvolupes.
 • Revisar les teves polítiques, els plans i els procediments de ciberseguretat, identificant deficiències i aspectes a millorar.
 • Protegir de manera proactiva la teva pime contraatacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d’amenaces.
 • Conscienciar els empleats de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat i la gestió de riscos.
 • Preparar la documentació perquè puguis presentar a la certificació del teu SGSI per a un servei core que ofereixen a clients o AAPP (ISO27001 i ENS media-alta, segons la Guia CCN-STIC 825). Certificació no inclosa.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a la pime utilitzant les tècniques apropiades, a l’àrea de ciberseguretat.

Import de l’ajuda

 • 10 < 50 empleats : 6.000€
 • 50 < 100 empleats: 6.000€
 • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la documentació tècnica corresponent i els resultats obtinguts, d’acord amb el que estableix l’article 31.6a d’aquesta ordre.

El principal objectiu d’aquest servei és oferir assessorament en la transformació digital de les pimes, proporcionant solucions adaptades a les teves necessitats específiques. Es definiran la inversió necessària i les mesures estratègiques per aplicar a cada àrea d’impacte aconseguint una millora d’àmbit general. A més, s’utilitzaran tecnologies innovadores com a intel·ligència artificial per identificar oportunitats de millora i optimitzar el procés de transformació digital.

Tipologia d’assessorament

Bàsic

Activitats

L’Assessor Digital Adherit serà encarregat de realitzar una sèrie d’activitats per garantir el correcte desenvolupament de transformació digital de la vostra pime:

 • Analitzar els processos comercials existents per identificar aquelles àrees de la teva pime que podrien beneficiar-se de la digitalització.
 • Dissenyar i implementar programes de conscienciació per educar els teus empleats sobre la importància estratègica de la transformació digital.
 • Avaluar les eines i tecnologies ja en ús, oferint-te un assessorament per optimitzar-ne el rendiment i alinear-les amb els teus objectius de transformació digital.
 • Desenvolupar una estratègia clara i personalitzada que articuli els objectius, terminis i passos específics per a la transformació digital.
 • Establir un marc per a la innovació continuada i l’adaptabilitat a mesura que evolucionen les tecnologies digitals.
 • Desenvolupament i execució d’un cas d’ús adaptat al negoci utilitzant les tècniques apropiades que permeti conèixer els avantatges de la utilització d’eines digitals.
 • Identificació d’oportunitats o usos possibles de la IA en l’àmbit de la transformació digital.

Import de l’ajuda

 • 10 < 50 empleats : 6.000€
 • 50 < 100 empleats: 6.000€
 • 100 < 250 empleats: 6.000€

Per a la justificació del servei prestat s’haurà d’aportar la documentació tècnica corresponent i els resultats obtinguts, d’acord amb el que estableix l’article 31.6a d’aquesta ordre.

Posa’t en contacte amb nosaltres